Często słyszę od klientów, którzy trafili do mnie w sprawach alimentów na dzieci, że muszą szybko uzyskać wyrok sądowy. Pośpiech ten zaś wynika z konieczności złożenia stosownego wniosku o wypłatę tzw. świadczenia 500+. Postępowanie sądowe rządzi się zaś swoimi prawami, na pierwszy termin rozprawy czeka się nierzadko ok. 3 miesięcy (czasem tyle trwa samo zarejestrowanie sprawy w sądzie). O możliwości skorzystania z mediacji w takiej sprawie klienci nie wiedzieli jednak w ogóle albo dowiedzieli się przez przypadek.

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, co do zasady świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wskazuje m.in. dokumenty jakie wnioskodawca winien załączyć do wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego. W odniesieniu do alimentów mogą to być:
1)    odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
2)    odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej;
3)    odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem
4)    odpis innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Postępowanie mediacyjne jest szybsze od postępowania sądowego. Na pierwsze spotkanie z mediatorem nie czeka się kilku miesięcy, lecz nawet kilka dni (w zależności od dostępności wolnych terminów u mediatora). Często porozumienie między stronami kończy się podpisaniem ugody już na pierwszym, czy drugim spotkaniu. Taką ugodę musimy jedynie przesłać do sądu, celem jej zatwierdzenia (nadania klauzuli wykonalności). W praktyce oszczędzamy czas w wymiarze około pół roku lub więcej. Dodatkowo oszczędzamy pieniądze – postępowanie mediacyjne jest tańsze od postępowania sądowego.

Tym z Państwa, którzy stoją przed koniecznością uzyskania tytułu wykonawczego dotyczącego alimentów, polecam rozważenie możliwości skorzystania z mediacji.