Mediacja – co to takiego?
Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów. Przy jej zastosowaniu strony sporu samodzielnie dochodzą do porozumienia przy udziale i pomocy mediatora. Mediator jest osobą bezstronną i neutralną. Jego zadanie polega na udzieleniu pomocy stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów każdej ze stron, kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu.

Kiedy możesz skorzystać z mediacji?
Mediacja może być zastosowana we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Dla przykładu można wskazać wszelkie sprawy o zapłatę, roszczenia wynikające z umów, zniesienie współwłasności, podział majątku, dział spadku, kontakty z dzieckiem.
Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Zasady postępowania mediacyjnego

 • Dobrowolność
  Zasada wynikająca z art. 1831 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dobrowolność oznacza, że mediacja może być prowadzona jedynie gdy strony samodzielnie podejmą decyzję o jej rozpoczęciu. Nadto w każdej chwili strony mogą się z mediacji wycofać, nawet bez podawania powodów.
 • Poufność
  Zasada uregulowana w art. 1834 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Zarówno mediator, strony jak i inne osoby biorące udział w mediacji mają obowiązek zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony za obopólną zgodą zwolnią z tej tajemnicy. Poufny jest także sam fakt prowadzenia mediacji. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w toku postępowania mediacyjnego. Adwokaci oraz radcowie prawni za ujawnienie takich informacji odpowiadają dyscyplinarnie. Zgodnie z art. 2591 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
 • Bezstronność
  Zasada uregulowana w art. 1833 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Mediator jest zobowiązany w równym stopniu wspierać strony w poszukiwaniu rozwiązania sporu. Dba o zachowanie równowagi między stronami w toku prowadzonych rozmów.
 • Akceptowalność
  Strony sporu muszą akceptować osobę mediatora oraz wypracowane w toku rozmów rozwiązanie. Zawsze istnieje możliwość zrezygnowania z mediatora i wyboru innego na jego miejsce.
 • Neutralność
  Mediator wspiera strony, ale nie może narzucać im rozwiązań. Na zgodny wniosek stron mediator może wskazać możliwe sposoby rozwiązania sporu. Mediator nie ma interesu w określonym rozwiązaniu danego sporu. Jego praca polega na wspieraniu stron w wypracowaniu rozwiązania odpowiadającego interesom i potrzebom obu stron.

Koszty mediacji
Zajmuję się mediacją w sprawach cywilnych, stąd też przedstawię koszty postępowania mediacyjnego w postępowaniu cywilnym.

Koszty mediacji w sytuacji, gdy postępowanie mediacyjne prowadzone jest na podstawie skierowania sądu, reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150,00 zł netto i nie więcej niż 2.000,00 zł netto za całość postępowania mediacyjnego.
W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi za pierwsze posiedzenie 150,00 zł netto, a za każde kolejne – 100,00 zł netto, łącznie nie więcej niż 450,00 zł netto.
Mediator ma też prawo do zwrotu wydatków związanych z przejazdami, wynajmem lokalu czy korespondencji.

Jak łatwo zauważyć, mediacja jest tańszą alternatywą dla postępowania sądowego.