Dla usprawnienia, zharmonizowania opieki nad dzieckiem przez rodziców, którzy razem nie mieszkają, można ograniczyć władzę rodzicielską jednego z nich. Pełną władzę rodzicielską zachowuje rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica sprowadza się do zachowania przez niego jedynie określonych uprawnień i obowiązków wobec dziecka. Przepisy nie wskazują jednoznacznie katalogu tych uprawnień i obowiązków, które zachowuje rodzic. Tym samym w każdej sprawie może być on odmienny, w zależności od okoliczności sprawy.
Orzecznictwo jest niejednolite co do sposobu rozstrzygania o zakresie ograniczonej władzy rodzicielskiej. Coraz częściej zamiast ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców „do decydowania o istotnych sprawach dziecka”, wskazuje się w rozstrzygnięciu sądowym konkretne kategorie spraw, w których rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską zachowuje prawo do współdecydowania.
Zatem mimo ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, rodzic ten może w dalszym ciągu decydować wspólnie z drugim rodzicem o istotnych sprawach dziecka. Trzeba zatem uważnie zapoznać się z treścią orzeczenia sądu w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Do istotnych spraw dziecka należą bowiem takie kwestie jak wybór przedszkola czy szkoły, leczenie dziecka itd. W przypadku konfliktu między rodzicami może to dorowadzić ich na salę sądową w celu wydania przez sąd zgody zastępczej w sprawach dotyczących dziecka. Nie można mieć jednak złudzeń co do szybkości otrzymania stosownego rozstrzygnięcia sądu. Jeśli wniosek nie zostanie złożony z odpowiednim wyprzedzeniem, możemy nie uzyskać zgody sądu na czas.
Ten zaś z rodziców, który zamierza wystąpić do sądu z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi, winien spokojnie zastanowić się nad treścią żądania, aby rozstrzygnięcie sądu faktycznie usprawniało opiekę nad dzieckiem.