W związku z sezonem urlopowym warto zwrócić uwagę na problem paszportu małoletniego. Co do zasady dla wydania takiego dokumentu konieczna jest zgoda obojga rodziców. Co więcej zgoda ta musi być pisemna, a podpisy rodziców poświadczone przez organ paszportowy (rodzice razem udają się do urzędu i w obecności pracownika podpisują się pod zgodą) lub poświadczona notarialnie.
Zgoda jednego rodzica wystarczająca jest w przypadku gdy drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo władza ta została mu ograniczona w ten sposób, iż nie jest uprawniony do współdecydowania w kwestii wydania dziecku paszportu.
W przypadkach, gdy rodzice dziecka nie mogą dojść do porozumienia lub zachodzi sytuacja, w której nie ma możliwości uzyskania zgody jednego z rodziców, dla wydania dziecku paszportu koniecznym jest zwrócenie się do sądu o wydanie orzeczenia, które zastąpi nam zgodę jednego z rodziców.
Wniosek o wydanie takiej zgody należy skierować do właściwego sądu (wydział spraw rodzinnych), przedstawić dowód uiszczenia opłaty od tego wniosku (40,00 zł). Jeśli doszło do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców należy załączyć także to orzeczenie. Jako uczestnika postępowania wskazujemy rodzica, którego zgody na paszport nie mamy. My jesteśmy wnioskodawcą.
Nie można jednak zwlekać zbyt długo ze złożeniem wniosku o wyrażenie zgody przez sąd. Złożenie go w czerwcu kończy się niestety uzyskaniem prawomocnego orzeczenia sądu na jesień. Sprawy te winny być załatwiane w szybkim tempie, bez wyznaczania rozprawy. Sąd ma bowiem możliwość wezwania rodziców do zajęcia stanowiska na piśmie, a następnie może w zaciszu gabinetu podjąć decyzję. W praktyce nie ma jednak co liczyć na tak sprawne rozwiązanie. Dostaniemy wezwanie na rozprawę, a właśnie ta konieczność wyznaczenia rozprawy wydłuży nam czas oczekiwania na zgodę sądu.
Należy również pamiętać, iż wydanie dziecku paszportu nie jest równoznaczne ze zgodą na jego wyjazd za granicę.